شماره شبا چیست؟
شبا کدی 24 رقمی است که با دو حرف IR آغاز می شود و با داشتن شماره حساب در سایت‌ بانک‌های مختلف قابل دریافت است.
نمونه یک شماره شبا: IR020120000000101975503009